What the heck is that holiday?

Rosh Hashanah

Yom Kippur

Sukkot

Simchat Torah

Hanukkah

Tu B’Shevat

Purim

Passover

Shavuot